Repat in Denmark - Nationalt netværk for hjemvendte udlandsdanskere og deres familier

Har du en udenlandsk ægtefælle eller samlever med til Danmark?

For en medfølgende partner, som ikke er dansk statsborger, er der en lang række bestemmelser at tage højde for.
 
Reglerne for indrejse, ophold og eventuelt familie- eller ægtefællesammenføring afhænger af hvilket land, ægtefællen/samleveren kommer fra – og eventuelt også, om den danske partner selv har udnyttet sin ret til fri bevægelighed indenfor EU/EØS-området.
 
Samlevere opfattes på samme vilkår som ægtefæller efter en konkret vurdering hos Udlændingestyrelsen.
 

Mere om lovgivningen

Lovgivningen på området er meget omfattende, og der er foretaget mange stramninger i løbet af de seneste år. Det er nødvendigt, at man i god tid inden flytningen til Danmark sætter sig ind i reglerne.

Der er i skrivende stund (maj 2015) grundlæggende to forskellige regelsæt, som er relevante for danske statsborgere, der ønsker familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle: Udlændingelovens §9 og EU-reglerne for fri bevægelighed.

Via Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk, kan man finde den til enhver tid gældende lovgivning.
 
Som supplement kan det eventuelt også være en hjælp at besøge hjemmesiden aegteskabudengraenser.dk. Siden drives ikke af en officiel myndighed, men af en interesseforening som blandt andet har til formål at formidle råd og vejledning omkring familiesammenføring.
 
Vær opmærksom på, at der herudover findes særskilte regler for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark. Læs mere på nyidanmark.dk.
 
I de nedenstående afsnit får du en kort introduktion til de overordnede linjer i lovgivningen om indrejse, ophold og familiesammenføring.

Da lovgivningen netop er meget omfattende og afhængig af individuelle forhold, kan det desværre kun blive en meget generel gennemgang. Det er meget vigtigt, at du selv sætter dig yderligere ind i reglerne.

Borgere fra de nordiske landeStatsborgere fra de nordiske lande kan frit bo og arbejde i de øvrige nordiske lande. Hvis du som statsborger i et af de nordiske lande flytter til Danmark, har du kun pligt til at registrere dig i folkeregisteret i Danmark, hvis du skal opholde dig her i landet i mere end seks måneder.

Du har dog ret til at blive registreret, hvis planlægger at være i Danmark i mindst tre måneder.
Registreringen foregår via din lokale Borgerservice.
 
Læs eventuelt mere på hallonorden.org.

 

Borgere fra EU/EØS-lande og Schweiz


Hvis din ægtefælle eller samlever er statsborger fra et EU/EØS-land eller Schweiz, er vedkommende omfattet af de generelle EU regler for fri bevægelighed. Det vil sige, at man uden videre har ret til at opholde sig i Danmark i op til tre måneder. Herefter har man normalt lov til at forblive, hvis man har arbejde, er selvstændig erhvervsdrivende, er studerende (selvforsørgende), pensionist eller har tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv.
 
Hvis man forventer at blive i Danmark i mere end tre måneder, skal man søge om et registreringsbevis. Dette erhverves ved ansøgning hos Statsforvaltningen, og beviset kan fås, hvis man opfylder betingelserne nævnt ovenfor. Registreringsbeviset er samtidig en betingelse for at få et CPR-nummer og sygesikringsbevis.
 
statsforvaltningen.dk kan du finde flere oplysninger om reglerne for EU-ophold samt ansøgningsblanket og udførlig vejledning omkring ansøgningsproceduren. Ansøgningen kan enten indsendes til Statsforvaltningen eller afleveres ved personligt fremmøde.
 
Læs eventuelt mere i International Communitys step guide til EU/EØS-borgere.
 
Efter fem års lovligt ophold i Danmark efter EU reglerne vil man kunne søge om permanent opholdstilladelse.
 

Familiesammenføring

En medfølgende ægtefælle har desuden mulighed for at blive omfattet af en familiesammenføring. Dette kan være relevant, hvis man ikke på anden måde opfylder kravene for langvarigt ophold i Danmark.
 
Der kan søges familiesammenføring efter EU-retten omkring fri bevægelighed, hvis den danske ægtefælle/samlever selv har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i EU (dvs. har boet i et andet EU/EØS land eller Schweiz umiddelbart inden flytningen til Danmark).

Kravene i forbindelse med familiesammenføring efter disse regler er desuden mere lempelige end udlændingelovens §9, som ellers er gældende ved sammenføringen.

Der stilles dog fortsat en række krav til den danske ægtefælle, blandt andet udførlig dokumentation for opholdet i det andet EU-land samt evne til at kunne forsørge sin ægtefælle.
 

Kontakt og yderligere information

Du kan læse mere om reglerne for indrejse, ophold og familiesammenføring på Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk eller statsforvaltningen.dk.
 
Kontakt Statsforvaltningen for nærmere rådgivning, hvis du er i tvivl om noget.
 
Statsforvaltningen kan kontaktes på tlf. +45 72 56 70 00. Vær forberedt på ventetid! E-mail: euophold@statsforvaltningen.dk.
Statsforvaltningen har også åben for personlig henvendelse hos deres afdelinger i Danmark. Adresser og åbningstider kan findes på hjemmesiden.

 

Borgere fra lande uden for EU/EØS-området eller Schweiz


For statsborgere, som kommer fra et land uden for Norden, Schweiz eller EU/EØS-landene, skal ansøgning om indrejse-, opholds- og arbejdstilladelse i Danmark ofte klares via den danske repræsentation i ens opholdsland inden man rejser til Danmark.  Det anbefales, at man kontakter udlændingestyrelsen eller den danske repræsentation i ens opholdsland for nærmere rådgivning om ens specifikke situation.
 
At få de fornødne tilladelser kan være en meget langvarig proces, så begynd i god tid.
 
Læs eventuelt også International Community’s guide til borgere fra områder uden for EU/EØS.
 

Familiesammenføring

De danske regler for familiesammenføring efter Udlændingelovens §9 indbefatter en lang række krav til ansøgeren såvel som ægtefællen i Danmark. Der er krav til blandt andet alder, tilknytning, økonomi og bolig. For den udenlandske ægtefælle er der desuden et krav om en bestået danskprøve senest seks måneder efter opnået opholdstilladelse.

Læs mere om udlægningen af loven på Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk.
 
Hvis den danske ægtefælle har udnyttet sin ret til fri bevægelighed inden for EU umiddelbart inden flytningen til Danmark, er det også muligt, at der kan søges om familiesammenføring efter EU-reglerne. Herved kan ægtefælle eller børn også fra tredjelande (dvs. uden for EU/EØS, Schweiz eller Norden) få udstedt et opholdskort.
 
Kravene i forbindelse med familiesammenføring efter disse regler er mere lempelige end udlændingelovens §9. Den udenlandske ægtefælle eller børn skal dog stadig have et visum, hvis de kommer fra et land, hvor der er visumpligt i Danmark.
                            

Kontakt og yderligere information

Kontakt Udlændingestyrelsen på +45 35 36 66 00 for nærmere information og rådgivning. Vær forberedt på ventetid!
Via en kontaktformular på nyidanmark.dk er det også muligt at sende en skriftlig henvendelse til Udlændingestyrelsen.
 
Ved familiesammenføring efter EU-reglerne er det statsforvaltningen, som i praksis behandler ansøgningen. Se mere på statsforvaltningen.dk.

 

Brug af cookies på Repatindenmark.dk

Repatindenmark.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies